UPISI U JESENSKI SEMESTAR 2023.

 J E S E N S K I    S E M E S T A R    2 0 2 3 .

Naučite ili usavršite jedan od sljedećih jezika:

– J A P A N S K I  
– JAPANSKI za djecu (8-14 god.)

– NJ E M A Č K I
– NJEMAČKI za djecu (3-14 god.)

– E N G L E S K I
– ENGLESKI za djecu (3-14 god.)

– T A L I J A N S K I
– TALIJANSKI za djecu (3-14 god.) 

– F R A N C U S K I

–  Š P A NJ O L S K I 

– P O R T U G A L S K I – isključivo ONLINE

– R U S K I – isključivo ONLINE

– A R A P S K I 

– K I N E S K I

– M A Đ A R S K I 

– HRVATSKI za strance / CROATIAN FOR FOREIGNERS  

>UPIŠITE SE ONLINE<