O nama

Klub mladih Rijeka rezultat je nekoliko godina rada grupe aktivista sa ciljem otvaranja neprofitnog kluba mladih i za mlade.

Nakon otpilike mjesec dana radova na uređenju. 7. svibnja 2012. na adresi Erazma Barčića 9/A, u centru Rijeke otvoren je klubski prostor namjenjen mladima.

Cilj rada ovog kluba je aktivno kreirati kulturne, edukativne i zabavne programe za mlade te aktivirati mlade da i sami postanu kreatori i aktiviraju se u svojoj lokalnoj.

Misija Kluba:
- poticanje aktivnog sudjelovanja članova u lokalnoj zajednici na svim razinama
- okupljanje i druženje članova, obogaćivanje društvenog sadržaja
- organiziranje: priredbi (zabavnog i kulturnog sadržaja), savjetovanja, seminara, izložbi, tribina, okruglih stolova, predavanja, priprema za maturu, tečajeve jezika i drugih manifestacija
- omogućavanje kreativnog izražavanja mladih kroz izdavanje pisanih, elektronskih, audio, video i ostalih medija
- zalaganje za što veća prava učenika i studenata te upoznavanje istih sa njihovim pravima kao i poticanje na što veće aktivno sudjelovanje u društvenim zbivanjima
- ekološke aktivnosti i skrb o zaštiti i unapređenje radnog okoliša, te zalaganje za očuvanje prirodne i kulturne baštine
- poticanje i potpora svim oblicima kreativnog izražavanja i kulture mladih, kao i kulture razmjene te popularizacije moderne (alternativne) umjetnosti
- suradnja sa zainteresiranim strukturama društvenih i privatnih organizacija i poduzeća
- sudjelovanje u aktivnostima humanog, društvenog i domoljubnog karaktera

Klub mladih Rijeka
Erazma Barčića 9A
51000 Rijeka
klubmladihrijeka@gmail.com
mob: 095 853 3003